Case: Tiny houses en nieuwe natuur

Tiny houses en de ontwikkeling van nieuwe natuur laten zich goed met elkaar combineren, waardoor er een win-win situatie ontstaat en er meerdere maatschappelijke vraagstukken tegelijk kunnen worden aangepakt. In deze case gaan we hier dieper op in en laten we onder andere zien dat er een goede business case voor te realiseren is. Mocht je meer informatie willen over de vele afwegingen dan verwijzen we je onder aan het stuk graag door naar een aantal externe documenten.

In 2016 is door 20 koepels, brancheverenigingen en maatschappelijke organisaties het “Actieplan Bos en Hout” gepresenteerd. Dit plan bevat een serie acties welke zijn gericht op de geleidelijke uitbreiding van het bosareaal in Nederland.

Investeren in bos is noodzakelijk, want:
– Bossen zorgen voor een natuurlijk CO2-opslag;
– Hout heeft voor veel toepassingen een gunstiger klimaat- en milieuvoetafdruk dan andere grondstoffen;
– In de komende jaren zal de vraag naar hout naar verwachtig verdubbelen door nieuwe biobased toepassingen in de chemie, materialen en door bio-energie;
– Waterretentie;
– Verhogen biodiversiteit.

Een verdienmodel dat de investeringen in bos alleen koppelt aan de productie van hout lijkt in de Nederlandse context ontoereikend. Dit heeft te maken met het feit dat bos pas na 20-50 jaar geoogst kan worden en de arealen bos en hout in Nederland erg versnipperd zijn. Daarbij zijn de Nederlandse grondprijzen relatief hoog, waardoor dergelijke investeringen, financieel gezien, niet interessant zijn. Er zijn echter kansen voor de realisatie van nieuwe natuur in combinatie met de bewoning van tiny houses zoals onderstaande business case laat zien.

Naast een belangrijke voorwaarde voor een rendabele business case, zijn tiny houses een interessante aanvulling op de bestaande woningvoorraad. Doordat tiny houses relatief goedkoop zijn, is het een interessante woonoptie voor het groeiende aantal starters en eenpersoonshuishoudens. Daarbij zijn tiny houses duurzaam gebouwd, goed geisoleerd en in grote mate zelfvoorzienend. De kleine (ecologische) voetafdruk en de goede inpassing in het landschap, maken tiny houses en de ontwikkeling van nieuwe natuur tot een ideale combinatie.

Volg het
tiny avontuur

Facebook          Instagram         LinkedIn

Volg het
tiny avontuur